میرزا محمدحسین خاتون آبادی

میرزا محمدحسین خاتون آبادی

میرزا محمدحسین خاتون آبادی

شهرت:

خاتون آبادی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
29/04/1341
محل مزار:
بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت:
فرزند آقا میرزا ابوالقاسم حسینی خاتون آبادی، از علمای اواخر دورة قاجاریه، متوفی29 ربیع الثانی،1341ق است که در یکی از حجرات شرقی تکیة خاتون آبادی دفن گردیده است.
زندگی نامه مشروح
فرزند آقا میرزا ابوالقاسم حسینی خاتون آبادی، از علمای اواخر دورة قاجاریه، متوفی29 ربیع الثانی،1341ق است که در یکی از حجرات شرقی تکیة خاتون آبادی دفن گردیده است.