میرزا علیرضا خاتون آبادی

میرزا علیرضا خاتون آبادی

میرزا علیرضا خاتون آبادی

شهرت:

خاتون آبادی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/01/1145
محل مزار:
بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت:
فرزند میر محمد اسماعیل خاتون آبادی، از شاگردان پدر بزرگوار خود در فقه و اصول و تفسیر و حکمت بوده و در مسجد جامع جدید عباسی تدریس می نموده است. از آثار وی «رسالة ترجمة ادعیة ماه رمضان» است که در مرکز احیاء میراث اسلامی در قم نگهداری می شود. وی در سال 1140ق وفات نمود و در تکیة خاتون آبادی مدفون گردید.
سال فوتش بر سنگ مزارش در تکیة خاتون آبادی 1145ق نوشته شده است.

زندگی نامه مشروح
فرزند میر محمد اسماعیل خاتون آبادی، از شاگردان پدر بزرگوار خود در فقه و اصول و تفسیر و حکمت بوده و در مسجد جامع جدید عباسی تدریس می نموده است. از آثار وی «رسالة ترجمة ادعیة ماه رمضان» است که در مرکز احیاء میراث اسلامی در قم نگهداری می شود. وی در سال 1140ق وفات نمود و در تکیة خاتون آبادی مدفون گردید.
سال فوتش بر سنگ مزارش در تکیة خاتون آبادی 1145ق نوشته شده است.
به نوشتة خاتون آبادی: «فرزند او سید محمد بعد از فوت عموی خود میر محمد باقر ملاباشی از علمای یگانة زمان و متبحر به اغلب علوم بوده و تألیفات بسیار فرموده و بسیار زاهد و ورع و عابد بوده و در محلة چهارسوق علی قلی آقا بیدآباد منزل داشته و در مسجد حکیم امامت و تدریس می کرده و در تقوا چنان شهرت داشته که آب وضوی او را برای شفای مریض می برده اند».