میر محمدعلی خاتون آبادی

میر محمدعلی خاتون آبادی

میر محمدعلی خاتون آبادی

شهرت:

خاتون آبادی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/01/1346
محل مزار:
بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت:
فرزند میر معصوم ثانی است ولی از شرح حال وی اطلاعی در دست نیست. وفات وی به سال 1346ق، مدفون در سمت چپ در ورودی اطاق مقبرة میر محمداسماعیل خاتون آبادی است.
زندگی نامه مشروح
فرزند میر معصوم ثانی است ولی از شرح حال وی اطلاعی در دست نیست. وفات وی به سال 1346ق، مدفون در سمت چپ در ورودی اطاق مقبرة میر محمداسماعیل خاتون آبادی است.