میر سید محمد خاتون آبادی

میر سید محمد خاتون آبادی

میر سید محمد خاتون آبادی

شهرت:

خاتون آبادی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/01/1136
محل مزار:
بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت:
فرزند عالم فقیه و ملاباشی عصر شاه سلطان حسین صفوی، است. وی در سال 1093ق به دنیا آمد و پس از فراگیری علوم دینی در همان دوران حیات پدر، به عنوان مدرس مدرسه چهارباغ انتخاب گردید. وی در امر تدریس به موفقیت بالایی دست یافت و بعد از پدر نیز عهده دار این منصب بود. از آثار وی «ترجمه و شرح اربعین حدیث» شیخ سلیمان ماحوزی است که در دو جلد می باشد. خاتون آبادی در سال 1136ق مقارن هجوم افغان ها شهید و در تکیة خاتون آبادی به خاک سپرده شد
زندگی نامه مشروح
فرزند عالم فقیه و ملاباشی عصر شاه سلطان حسین صفوی، است. وی در سال 1093ق به دنیا آمد و پس از فراگیری علوم دینی در همان دوران حیات پدر، به عنوان مدرس مدرسه چهارباغ انتخاب گردید. وی در امر تدریس به موفقیت بالایی دست یافت و بعد از پدر نیز عهده دار این منصب بود. از آثار وی «ترجمه و شرح اربعین حدیث» شیخ سلیمان ماحوزی است که در دو جلد می باشد. خاتون آبادی در سال 1136ق مقارن هجوم افغان ها شهید و در تکیة خاتون آبادی به خاک سپرده شد