زین العابدین خوانساری

زین العابدین خوانساری

زین العابدین خوانساری

شهرت:

خوانساری
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/11/1288
محل مزار:
  و بقعه فاضل هندی
زمینه فعالیت:
فرزند سعید خوانساری از علمای نیکوکار بوده که در ذیقعده 1288ق وفات یافته و نزدیک مزار فاضل هندی به خاک سپرده شده است
زندگی نامه مشروح
فرزند سعید خوانساری از علمای نیکوکار بوده که در ذیقعده 1288ق وفات یافته و نزدیک مزار فاضل هندی به خاک سپرده شده است.

داستانها

فرزند سعید خوانساری از علمای نیکوکار بوده که در ذیقعده 1288ق وفات یافته و نزدیک مزار فاضل هندی به خاک سپرده شده است.