میرزاحسن خان شمس

میرزاحسن خان شمس

میرزاحسن خان شمس

شهرت:

شمس
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1337/01/15
محل مزار:
  و بقعه فاضل هندی
زمینه فعالیت:
عکاس
فرزند محمد ابراهیم شیر محمدی از پیشگامان عکاسی و از آخرین عکاسان قدیم در اصفهان است. از تولد و سرگذشت وی اطلاع زیادی در دست نیست. همسرش منوّر خانم، دایة دربار ظل السلطان بوده و میرزا حسن به دلیل این که در عکاسی مهارت داشته به دربار ظل السلطان فرا خوانده می شود. عکاسخانة او ابتدا در خیابان طالقانی (خوش) و سپس به خیابان سپاه (سپه) انتقال داده شد. از شاگردان وی میرزا مهدی چهره نگار و محمد جواد شمس، خواهر زادگانش، هستند.
میرزا حسن خان در روز یکشنبه 15فروردین 1337ش فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد.

زندگی نامه مشروح
فرزند محمد ابراهیم شیر محمدی از پیشگامان عکاسی و از آخرین عکاسان قدیم در اصفهان است. از تولد و سرگذشت وی اطلاع زیادی در دست نیست. همسرش منوّر خانم، دایة دربار ظل السلطان بوده و میرزا حسن به دلیل این که در عکاسی مهارت داشته به دربار ظل السلطان فرا خوانده می شود. عکاسخانة او ابتدا در خیابان طالقانی (خوش) و سپس به خیابان سپاه (سپه) انتقال داده شد. از شاگردان وی میرزا مهدی چهره نگار و محمد جواد شمس، خواهر زادگانش، هستند.
میرزا حسن خان در روز یکشنبه 15فروردین 1337ش فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد.