میرزا حسن قدسی کاشانی

میرزا حسن قدسی کاشانی

میرزا حسن قدسی کاشانی

شهرت:

قدسی کاشانی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1337/01/04
محل مزار:
و بقعه تویسرکانی
زمینه فعالیت:
عالم فاضل
فرزند ملا علی، از شاگردان ملا حبیب الله شریف کاشانی و برخی از علمای اصفهان از جمله سیدمحمدباقر درچه-ای و آخوند کاشی است. وی عالمی معمر و محتاط و مقدس و صاحب اخلاق فاضله و ملکات پسندیده و امام جماعت مسجد نیم آور بود. او داماد میرزا محمدعلی خوشنویس، و متوفی4 فروردین1337ش است
زندگی نامه مشروح
فرزند ملا علی در کاشان متولد شد و در خدمت ملا حبیب الله شریف کاشانى شاگردی نمود. سپس به اصفهان مهاجرت و نزد جمعى از بزرگان تحصیلات خویش را تکمیل کرد.
برخی از استادانش عبارتند از: آقا سید محمدباقر درچه اى؛ سید ابوالقاسم دهکردى و آخوند ملا محمد کاشانى.
به نوشتة میرزا حسن خان جابرى: « وى امام مسجد نیم آورد و عالمى معمر و محتاط و مقدس و صاحب اخلاق فاضله و ملکات پسندیده بوده است».
میرزا حبیب الله نیر نام او را ذکر کرده و می نویسد:« مصداق علم لدنی را چند عالم ربانی که حامل این علم بودند، مؤلف در عمر خود دیده: 1. آقا مولی محمد کاشانی 2. آقا شیخ مرتضی ریزی 3. آقا سید محمد باقر درچه ای 4. آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی 5. آقا میرزا محمد حسن قدسی شریف کاشانی متوفای سنة 1377 که در علم نازل تر، ولی محتاط، و خویشِ "نیر" بود».
قدسی کاشانی داماد میرزا محمد علی قاری خوشنویس و از دوستان نزدیک سید محمد باقر تویسرکانی بود.
وی در دوشنبه 3 رمضان 1377ق/ 4 فروردین1337ش با زبان روزه وفات یافت و در بقعه تکیة تویسرکانى مدفون شد.
مرثیه و ماده تاریخ وفاتش را نیر بر روی تصویر موجود بر مزار وی چنین سروده است:
چون که آسوده شد از محنت دار فانى/بنده خاص خدا، معتمد ربانى
عالم با عمل آن حجة الاسلام که بود/مظهر زهد و ورع، نابغة روحانى
پیشوایى که در این عهد نبودش تالى/مقتدایى که در این عصر نبودش ثانى
آن که نامش حسن و شهرت او قدسى بود/داشت بر مسند دین مرتبت سلطانى
چون که بُد روزه به روز سوم ماه صیام/بهر افطار شد از جانب حق مهمانى
داد پاسخ چو شنید ارجعى از خالق خویش/محفل قدس شد از رفتن وى نورانى
خواست نیر چو کند سال وفاتش تعیین/یافت توفیق ز لطف و مدد رحمانى
ملهم از غیب شد و گفت: «به فردوس آمد/روح قدسى محمد حسن کاشانى»