محمد هادی منجم

محمد هادی منجم

محمد هادی منجم

شهرت:

منجم
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/01/1243
محل مزار:
  و بقعه فاضل هندی
زمینه فعالیت:
فرزند محمدعلی از علمای قرن سیزدهم هجری است. از احوال وی اطلاعی در دست نیست. او در سال1243ق فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد. بر سنگ مزارش با این القاب معرفی شده است: «الزکی المحقق الحبر المدقق العالم الفاضل الکامل».
زندگی نامه مشروح
فرزند محمدعلی از علمای قرن سیزدهم هجری است. از احوال وی اطلاعی در دست نیست. او در سال1243ق فوت و در تکیة فاضلان به خاک سپرده شد. بر سنگ مزارش با این القاب معرفی شده است: «الزکی المحقق الحبر المدقق العالم الفاضل الکامل». ماده تاریخ وفات او چنین است:
از پی تاریخ او گفتا خرد/ اوست جاویدان بخلد جاودان