سیدمحمدصادق موسوی اصفهانی

سیدمحمدصادق موسوی اصفهانی

سیدمحمدصادق موسوی اصفهانی

شهرت:

موسوی اصفهانی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/08/1203
محل مزار:
بقعه خاتون آبادی
زمینه فعالیت:
فرزند سید ابوالقاسم موسوی خواجویی اصفهانی بن سید محمدباقر بن سید محمد صادق بن سید ابوالقاسم بن سید محمدباقر موسوی اصفهانی، از علمای فاضل در قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. جدش میر محمدصادق به اتفاق یکی از فرزندانش میر محمدباقر از یزد به اصفهان مهاجرت نموده است. از زندگی میر محمد صادق اطلاعی در دست نیست. وی در شعبان1203ق فوت و در یکی از اطاق های تکیة خاتون آبادی به خاک سپرده شد
زندگی نامه مشروح
فرزند سید ابوالقاسم موسوی خواجویی اصفهانی بن سید محمدباقر بن سید محمد صادق بن سید ابوالقاسم بن سید محمدباقر موسوی اصفهانی، از علمای فاضل در قرن دوازدهم هجری در اصفهان بوده است. جدش میر محمدصادق به اتفاق یکی از فرزندانش میر محمدباقر از یزد به اصفهان مهاجرت نموده است. از زندگی میر محمد صادق اطلاعی در دست نیست. وی در شعبان1203ق فوت و در یکی از اطاق های تکیة خاتون آبادی به خاک سپرده شد