سیدمحسن میرشمسی

سیدمحسن میرشمسی

سیدمحسن میرشمسی

شهرت:

میرشمسی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
24/04/1368
محل مزار:
بقعه شهشهانی
زمینه فعالیت:
خطیب و واعظ
فرزند سید ابوالحسن بن سید محمدابراهیم بن سید عبدالصمد حسینی است. پدرش سید ابوالحسن، از شاگردان آقا سید محمد شهشهانیو حاج محمدابراهیم قزوینی بوده است. سید ابوالحسن دارای تألیفاتی از جمله: «سدرةالمنتهی»؛ «الغرة الحنفیة فی شرح درة النجفیة» بوده است.
سید محسن از علما و خطبای قرن چهاردهم هجری، متوفی در 24 ربیع الثانی 1368ق در سن 75 سالگی و مدفون در بقعة آقا سید محمد شهشهانی در تخت فولاد است.

زندگی نامه مشروح
فرزند سید ابوالحسن بن سید محمدابراهیم بن سید عبدالصمد حسینی است. پدرش سید ابوالحسن، از شاگردان آقا سید محمد شهشهانیو حاج محمدابراهیم قزوینی بوده است. سید ابوالحسن دارای تألیفاتی از جمله: «سدرةالمنتهی»؛ «الغرة الحنفیة فی شرح درة النجفیة» بوده است.
سید محسن از علما و خطبای قرن چهاردهم هجری، متوفی در 24 ربیع الثانی 1368ق در سن 75 سالگی و مدفون در بقعة آقا سید محمد شهشهانی در تخت فولاد است. مشارالیه عموزاده سید ابوالقاسم سیدالاسلام است.
مرثیه و ماده تاریخ وفاتش را ادیب معاصر میرزا عبدالکریم بصیری متخلص به «بصیر» گوید:
سید محسن از این جهان کهن/رفت و بگرفت در جنان مسکن
با شرافت سه پنج سال و سه بیست/در سپنجی سرای داشت وطن
ذکر وردش به منبر خلوت/علی و فاطمه و حسین و حسن
سال تاریخ او بگفت بصیر/رفت پیش حسین و محسن من