محمد رحیم میناکار

محمد رحیم میناکار

محمد رحیم میناکار

شهرت:

میناکار
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/07/1281
محل مزار:
  فاضل هندی
زمینه فعالیت:
مینا کار
فرزند آقا محمدصادق، از هنرمندان عهد قاجاریه است. وی در میناکاری استاد بوده و در ماه رجب 1281ق وفات یافته و در تکیة فاضلان مدفون شده است.
زندگی نامه مشروح
فرزند آقا محمدصادق، از هنرمندان عهد قاجاریه است. وی در میناکاری استاد بوده و در ماه رجب 1281ق وفات یافته و در تکیة فاضلان مدفون شده است.