عبدالحمید نجار اصفهانی

عبدالحمید نجار اصفهانی

عبدالحمید نجار اصفهانی

شهرت:

نجار اصفهانی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1348/08/05
محل مزار:
بقعه شهشهانی
زمینه فعالیت:
شاعر
از شعرای قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. شرح احوال وی به دست نیامد. وی در 15 شعبان 1389ق/5آبان1348ش فوت و در تکیة شهشهانی به خاک سپرده شد.

زندگی نامه مشروح
از شعرای قرن چهاردهم هجری در اصفهان است. شرح احوال وی به دست نیامد. وی در 15 شعبان 1389ق/5آبان1348ش فوت و در تکیة شهشهانی به خاک سپرده شد. اشعار زیر بر سنگ مزارش حک شده است:
منم که در ته این گور خانقاه من است
دعای پیر مغان دافع گناه من است
ز اغنیا و گدا فارغم بحمدالله
که گفت شافع روز جزا ولای من است