شیخ محمدتقی ولی اللهی

شیخ محمدتقی ولی اللهی

شیخ محمدتقی ولی اللهی

شهرت:

ولی اللهی
تاریخ وفات (قمری/شمسی):
1/01/1337
محل مزار:
بقعه شهشهانی
زمینه فعالیت:
عالم فاضل
فرزند ملا محمدباقر شهشهانی از علمای قرن چهاردهم در اصفهان است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. شیخ محمدتقی در سال1337ق فوت و در تکیة شهشهانی به خاک سپرده شد.
زندگی نامه مشروح
فرزند ملا محمدباقر شهشهانی از علمای قرن چهاردهم در اصفهان است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. شیخ محمدتقی در سال1337ق فوت و در تکیة شهشهانی به خاک سپرده شد.