مرمت و ساماندهی بقعه ابوالمعالی کلباسی

اقدامات در حال انجام در بقعه ابوالمعالی کلباسی:

1- جمع آوری شبکه های آجری موجود در بقعه و بازچینی مجددآنها

2- مهار دیواره های جانبی بقعه با مبلگرد جهت استحکام بخشی و جلوگیری از حرکت دیوارها