گفتگو با آیت الله شیخ اسدالله جوادی

ناگفته های تخت فولاد

بیان ناگفته های شنیدنی از زبان
آیت الله شیخ اسدالله جوادی از اساتید حوزه و دانشگاه و شاگرد حاج آقا رحیم ارباب
پدر شهیدان مرتضی و مصطفی جوادی

 پنج شنبه ۲۲ آذرماه

مکان: منزل آیت الله جوادی