سیر نمایشگاهی آشنایی با مفاخر تخت فولاد-1

سیر نمایشگاهی آشنایی با مفاخر تخت فولاد

حکایاتی از جهانگیرخان قشقایی، آخوند تفلیسی، میرفندرسکی، بابارکن الدین، بانو امین، آیت الله درچه ای ، میرزا ابوالمعالی کلباسی ، فاضل هندی،میرزا حسین کشیکچی، صمصام ، حاج صادق تخت فولادی، حاج آقا رضا هرندی ، حاج آقا مصطفی بهشتی ، شهید خرازی، شهید عزیزاللهی و ...