تکیه و بقعه فاضل هندی

تکیه  تکیه و بقعه فاضل هندی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
آباده ای

تکیه آباده ای

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
آرامگاه عطاءالملک دهش

تکیه آرامگاه عطاءالملک دهش

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • تخت فولاد اصفهان
آغاباشی

تکیه آغاباشی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
ایزدگشسب

تکیه ایزدگشسب

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
بانو امین

تکیه بانو امین

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
بروجردی

تکیه بروجردی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
بروجردی- درب کوشکی

تکیه بروجردی- درب کوشکی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
بقعه بابارکن الدین

تکیه بقعه بابارکن الدین

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
بقعه خوانساری

تکیه بقعه خوانساری

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه ابوالمعالی کلباسی

تکیه تکیه ابوالمعالی کلباسی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • دوره قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه بابارکن الدین

تکیه تکیه بابارکن الدین

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قبل از صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه خوانساری

تکیه تکیه خوانساری

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه درویش عبدالمجید

تکیه تکیه درویش عبدالمجید

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • زندیه
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه زند کرمانی

تکیه تکیه زند کرمانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه سادات بهشتی

تکیه تکیه سادات بهشتی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه سید رضی

تکیه تکیه سید رضی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه گلزار

تکیه تکیه گلزار

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه و بقعه بید آبادی

تکیه تکیه و بقعه بید آبادی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه و بقعه تویسرکانی

تکیه تکیه و بقعه تویسرکانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه و بقعه خاتون آبادی

تکیه تکیه و بقعه خاتون آبادی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه و بقعه شهشهانی

تکیه تکیه و بقعه شهشهانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
تکیه و بقعه کازرونی

تکیه تکیه و بقعه کازرونی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
جهانگیرخان قشقایی

تکیه جهانگیرخان قشقایی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
خلیلیان-دردشتی

تکیه خلیلیان-دردشتی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
سادات مهدوی

تکیه سادات مهدوی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
سیدالعراقین

تکیه سیدالعراقین

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
شهدا

تکیه شهدا

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
شیخ مرتضی ریزی

تکیه شیخ مرتضی ریزی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
صاحب روضات

تکیه صاحب روضات

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
صاحب مکیال المکارم

تکیه صاحب مکیال المکارم

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
فاضل سراب

تکیه فاضل سراب

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
فیض
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
قبرستان عمومی مصلی

تکیه قبرستان عمومی مصلی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
مادر شاهزاده

تکیه مادر شاهزاده

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
مسجد رکن الملک

تکیه مسجد رکن الملک

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
مقدس

تکیه مقدس

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
ملا اسماعیل خواجویی

تکیه ملا اسماعیل خواجویی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
میر فندرسکی

تکیه میر فندرسکی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
میرزا رفیعا

تکیه میرزا رفیعا

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • صفویه
 • تخت فولاد اصفهان
واله

تکیه واله

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان
کرمانی

تکیه کرمانی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • معاصر
 • تخت فولاد اصفهان
کلباسی

تکیه کلباسی

اطلاعات بیشتر
 • دوره ساخت:
 • قاجار
 • تخت فولاد اصفهان