تکیه و بقعه بید آبادی

تکیه تکیه و بقعه بید آبادی

تکیه و بقعه بید آبادی آقا محمد بن محمد رفیع گیلانی اصفهانی، معروف به آقا محمد بیدآبادی، عالم فقیه بزرگ قرن دوازدهم هجری قمری، متوفی در تاریخ 1197ق است که مزار او در خارج دیوار شرقی تکیه آقا حسین خوانساری، عالم بزرگوار اواخر دوران صفویه ( م: 1098ق ) قرار گرفته است. مزار آقا محمد بید آبادی تا سال های 1324- 1318ق که میرزا سلیمان خان رکن الملک شیرازی، نایب الحکومه اصفهان مسجد تخت فولاد ( مسجد رکن الملک) را ساخت هیچ گونه ساختمانی نداشته است. ادامه مطلب