تکیه و بقعه فاضل هندی

تکیه  تکیه و بقعه فاضل هندی

از جمله تکایای اواخر عهد صفوی که در بخش جنوب غربی لسان الارض واقع شده و در حال حاضر در حاشیه شرقی خیابان فیض قرار دارد، تکیه فاضلان یا فاضل هندی می باشد. پس از درگذشت عالم و فقیه برجسته عهد صفوی بهاء الدین محمد فاضل اصفهانی به سال1131هـ .ق و دفن وی در این قسمت، تکیه ایجاد گردید که به علت آشوب و هرج و مرج حاکم بر اصفهان در پایان حکومت صفویان و شرایط نامساعد سیاسی آن زمان، آرامگاهی برای این عالم نامدار ساخته نشد و پس از آن این محل آرامگاه بسیاری از عالمان و بزرگان بود از جمله ملا محمد نائینی معرو ادامه مطلب
به فاضل نائینی که پس از دفن وی، این تکیه فاضلان نام گرفت.