صاحب روضات

تکیه صاحب روضات

این تکیه مدفن آقا میرزا محمد باقرچهارسویی معروف به صاحب روضات است. این تکیه واقع در جنوب مسجد مصلی است که در جبهه شمالی اش بیش از 150متر دیوار مشترک با مصلی دارد. مساحت تکیه و مسجد جنوبی و اطاق کسائی که جزو تکیه هستند در حدود8500 متر مربع است که اگر قسمت جنوبی تکیه که قبر ملاذ روضاتی در آنجا است و بخش پیش ورودی شرقی تکیه و تکیه سیّد رضی را هم به عنوان یک مجموعه با آن حساب کنیم در مجموع بیش از 22000 متر مربع می گردد. این تکیه قبلاً در چهار طرف بناهائی داشته که امروز به غیر از بخش کوچکی از آن ابن ... ادامه مطلب
ه بقیه تخریب گردیده است. معماری تکیه به شرح زیر بوده است: شمال تکیه شامل یک ردیف اطاق، مقابر خصوصی، و یک دالان ورودی از طرف جنوب مسجد مصلی بود. قبر میرزا حسین کشیکچی که معروف است خدمت امام زمان (عج) رسیده است، در کنار دالان قرار داشت و همچنین در اطاق شرقی دالان یک زیرزمین مختصر مخروبه با تاق خشتی وجود داشت که احتمالاً این زیرزمین چله خانه میرزا حسین بوده است. این زیرزمین نیز در طرح ساماندهی اخیر از بین رفت. جبهة شرقی تکیه نیز شامل یک ردیف اطاق مقابر خصوصی بود با کرسی6/0 متری و یکی از ورودی های تکیه نیز در وسط این جبهه شرقی قرار داشت. در بخش جنوبی تکیه نیز یک مسجد کوچک با مساحت 160متر مربع وجود دارد که اکثراً در آن مراسم های ختم اموات برگزار می شد و در کنار غربی مسجد نیز تکیة کوچک سرپوشیده ای متعلق به خانواده کسائی است. در سمت غربی تکیه نیز اطاقهای مقابر خصوصی قرار داشت که تماماً تخریب شده اند. سابقه تاریخی تکیه به مناسبت وجود قبور آخوند ملا حسن جیلانی لنبانی (م:1094ق) و فرزندش آقا حسین لنبانی (م:1129ق) به دوران صفویه برمی گردد که بعداً با ساخت بقعة آقا میرزا محمدباقر چهارسوقی(صاحب روضات) در وسط تکیه در سال 1314ق به تکیة آمیرزا محمدباقر یا تکیة صاحب روضات معروف می گردد. معماری بقعة صاحب روضات عبارت است از بنای برج مانند هشت ترک نگینی که ساختار آن بر هشت جرز آجری خارجی و هشت ساقه ستون سنگی استوانه ای داخلی که سقف گنبد شکل آن بر روی ستونها استوارند. طول چهارضلع از این هشت ضلع هر کدام 4/5 متر و چهار ضلع کوچک بین آنها هر کدام8/3 متر و دهانه های بین جرزها نیز چهار دهانه با عرض2/3 متر و چهار دهانه هر کدام با عرض 2/1 متر همه مشبک آجری هستند، به غیر از دهانه کوچک شمال شرقی بقعه که از آن به عنوان ورودی استفاده می شود. نمای خارجی بقعه نیز به صورت هشت و گیر آجری ناتمام مانده و به نظر می رسد که قرار بوده بدنه های بقعه نماسازی گردد. ضمناً راه پله باریکی جهت دسترسی به بام در جرز جنوب شرقی تعبیه گردیده است. گنبد بقعه به صورت چشمه طاق یک پوش بدون گریو(چارطاقی) زیبایی است که تزئین خارجی آن به صورت معقلی(کاشی فیروزه ای بر زمینه آجر) یک ترنج لوز و مربع ساده اجراء شده است و در داخل نیز تزئین زیر گنبد به روش معقلی با کاشی فیروزه ای بر زمینه آجری یک رسمی و شمسه بسیار زیبای یک رگی اجراء گردیده است. کرسی بقعه نیز نسبت به صحن تکیه در حدود نیم متر است. از مدفونان این تکیه، ملا محراب گیلانی، حکیم عارف متوفی در سال1217ق است که در شمال شرقی صحن تکیه دفن شده است و حاج فخرالدین روضاتی فرزند سیّد علی بن میرزا محمد مهدی بن علامه میرزا محمدباقر چهارسوقی متخلص به فخر(1311-1404ق) نیز در اینجا دفن شده است.