بقعه بابارکن الدین

تکیه بقعه بابارکن الدین

مسعود بیضاوی معروف به بابا رکن الدین از بزرگان مشایخ عرفان و علمای قرن هشتم هجری بود که درزمان سلطنت ابوسعید ایلخان مغول در اصفهان زندگی می کرد. او در طول زندگی با نهایت احترام می زیست. بابا رکن الدین از شاگردان شیخ کمال الدین عبد الرزاق کاشی و همچنین شیخ داوود بن محمود قیصری بود. یکی از معتقدان بابا رکن الدین، شیخ بهاءالدین محمد عاملی، معروف به شیخ بهایی دانشمند معاصر صفویه بود. در عصر قاجار نیز بابا رکن الدین مریدان و معتقدان بسیاری داشت، از جمله ملا حسن نایینی که از بزرگان و اقطاب زمان خ ادامه مطلب
د بود و درعرفان و تصوف سرآمد بود. بابا رکن الدین از عرفای بزرگی است که درتمام اوقات، جمعی کثیر از معتقدان درمحضر وی تلمذ می کردند. او در عرفان و سیروسلوک، همانند استاد و مرشدش، کمال الدین عبد الرزاق کاشی با سلسلهٔ معروف سهروردیه پیوند داشت. رساله قلندریه یا شرح فصوص الحکم از آثار اوست.