شیخ محمدعلی اعتزازیان

شیخ محمدعلی اعتزازیان

شهرت :

اعتزازیان
تاریخ وفات :
1362/01/02
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل