محمدهادی امین

محمدهادی امین

شهرت :

محمد هادی امین
تاریخ وفات :
1321/11/24
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
در سال 1255ش در روستای باغ بهادران اصفهان متولد شد. پدرش ملا محمد جواد، ملقب به امین العلماء، مکتب دار بود و به امر تعلیم و تربیت اشتغال داشت.
میرزا محمد هادی در نزد پدر تحصیل نموده، پس از وفات او، در مکتب پدر به تدریس قرآن کریم و زبان عربی و معلومات دینی پرداخت.
وی خالـه زاده مرجع بـزرگ شیعـه، آیـت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی بود.
آقا میـرزا هـادی در سال 1300ش جهت ادامه تحصیل تنها فرزند خود، آقا جمال الدین ترجمان به اصفهان مهاجرت نمود و تا پایان عمر در اصفهان سکونت گزید.
وی سرانجام در 24 بهمن 1321ش در اصفهان وفات یافت و در جنوب تکیه سیدالعراقین مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
در سال 1255ش در روستای باغ بهادران اصفهان متولد شد. پدرش ملا محمد جواد، ملقب به امین العلماء، مکتب دار بود و به امر تعلیم و تربیت اشتغال داشت.
میرزا محمد هادی در نزد پدر تحصیل نموده، پس از وفات او، در مکتب پدر به تدریس قرآن کریم و زبان عربی و معلومات دینی پرداخت.
وی خالـه زاده مرجع بـزرگ شیعـه، آیـت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی بود.
آقا میـرزا هـادی در سال 1300ش جهت ادامه تحصیل تنها فرزند خود، آقا جمال الدین ترجمان به اصفهان مهاجرت نمود و تا پایان عمر در اصفهان سکونت گزید.
وی سرانجام در 24 بهمن 1321ش در اصفهان وفات یافت و در جنوب تکیه سیدالعراقین مدفون گردید.
سنگ نوشته:
هذا مرقد العالم الجلیل والفاضل النبیل... سالک مسالک المتّقین آقا میرزامحمدهادی امین، معروف به جناب سرسلسله خاندان ترجمان، نجل العالم الربانی و الزاهد الصمدانی الحاج ملّا محمّد جواد الملقّب بامین العلماء قدّس الله سرّهما و طاب ثراهما و قد توفّی رحمه الله فی الیوم السبت السابع من شهر صفر المظفّر من عام اثنین و ستّین بعدثلاثمائة فوق الالف من الهجرة النبویة 1362 مطابق با 24 بهمن 1321.
هـاتف بـه سال مـاتمش افـزود آه و گفـت:/« شد هادی امین سوی فـردوس رهسپار »