سید احمد بهشتی

سید احمد بهشتی

شهرت :

سید احمد بهشتی
تاریخ وفات :
1/06/1403
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، فرزند سید محمد هاشم بن سید محمد صادق، به سال 1332ق در اصفهان متولد شد.

    پس از اتمام تحصیلات، در مسجد مستهلک و ناژوان و مسجد کوچک در نزدیک مقبره صائب تبریزی به امر تبلیغ پرداخت.

    پس از درگذشت سید حسین بهشتی عموی بزرگوارش که دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت، دفتر وی را دائر نموده، به انجام امور آنجا مشغول شد.

    وی عالمی بود با مکارم اخلاقی و فضایل پسندیده. از جمله صفات او صبر و تحملی وصف ناشدنی را می توان بیان کرد.

    این عالم فرزانه از قریحه و طبع موزونی برخوردار بود و در اشعارش « احمد » تخلص می کرد. مجموعه اشعارش به صورت مخطوط در دست است.

    وی در جمادی الثانی سال 1403ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، فرزند سید محمد هاشم بن سید محمد صادق، به سال 1332ق در اصفهان متولد شد.

    پس از اتمام تحصیلات، در مسجد مستهلک و ناژوان و مسجد کوچک در نزدیک مقبره صائب تبریزی به امر تبلیغ پرداخت.

    پس از درگذشت سید حسین بهشتی عموی بزرگوارش که دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشت، دفتر وی را دائر نموده، به انجام امور آنجا مشغول شد.

    وی عالمی بود با مکارم اخلاقی و فضایل پسندیده. از جمله صفات او صبر و تحملی وصف ناشدنی را می توان بیان کرد.

    این عالم فرزانه از قریحه و طبع موزونی برخوردار بود و در اشعارش « احمد » تخلص می کرد. مجموعه اشعارش به صورت مخطوط در دست است.

    وی در جمادی الثانی سال 1403ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.