میرعبدالباقی بهشتی

میرعبدالباقی بهشتی

شهرت :

میرعبدالباقی بهشتی
تاریخ وفات :
1/01/1237
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,عالم زاهد

    فرزند میر محمدرضا، از فضلا و زهاد و عباد اصفهان که امامت جماعت مسجد لنبان و مسجد سرجوی شاه را به عهده داشته است.

    وی به سال 1237ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی مدفون گردید.

 


مشروح زندگی نامه

    فرزند میر محمدرضا، از فضلا و زهاد و عباد اصفهان که امامت جماعت مسجد لنبان و مسجد سرجوی شاه را به عهده داشته است.

    وی به سال 1237ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی مدفون گردید.