میرمحمدمهدی بهشتی

میرمحمدمهدی بهشتی

شهرت :

میرمحمدمهدی بهشتی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    میر محمد مهدی، فرزند میر سید علی پلاسید، از علمای جلیل القدر عصر صفوی و از مشاهیر و بزرگان علمی زمان شاه عباس صفوی است که صاحب کراماتی بوده و به زهد و تقوا شهرت داشته است.

    پدرش میر سید علی، از علمای اصفهان و مدتی ساکن هندوستان بوده و به ترویج آيین تشیع همت گماشته است. در بازگشت همزمان با حکومت شاه عباس اول، به مخالفت با انگیزه های صوفیانه و مخصوصاً بعضی مخالفتهایی که با احکام شریعت داشت، پرداخت و به صورت محترمانه و به بهانه تبلیغ و با عنوان شیخ الاسلام به منطقه تنکابن اعزام گردید. در سال 940ق فوت(شهادت) نمود و در همان منطقه، در جایی به نام سادات محله به خاک سپرده شد  و امروز دارای مرقد و ساختمان است.

    پس از آنکه پدرش میر سید علی پلاسید به تنکابن رفت، وي در اصفهان ماند و به تبلیغ امور دینی مشغول شد و در امور شرعیه مرجع مردم گردید.

    مزار وی در قبرستان پشت مصلی واقع است. البته، تاریخ وفات و محل دقیق دفن میر محمد مهدی معلوم نیست.


مشروح زندگی نامه

    میر محمد مهدی، فرزند میر سید علی پلاسید، از علمای جلیل القدر عصر صفوی و از مشاهیر و بزرگان علمی زمان شاه عباس صفوی است که صاحب کراماتی بوده و به زهد و تقوا شهرت داشته است.

    پدرش میر سید علی، از علمای اصفهان و مدتی ساکن هندوستان بوده و به ترویج آيین تشیع همت گماشته است. در بازگشت همزمان با حکومت شاه عباس اول، به مخالفت با انگیزه های صوفیانه و مخصوصاً بعضی مخالفتهایی که با احکام شریعت داشت، پرداخت و به صورت محترمانه و به بهانه تبلیغ و با عنوان شیخ الاسلام به منطقه تنکابن اعزام گردید. در سال 940ق فوت(شهادت) نمود و در همان منطقه، در جایی به نام سادات محله به خاک سپرده شد  و امروز دارای مرقد و ساختمان است.

    پس از آنکه پدرش میر سید علی پلاسید به تنکابن رفت، وي در اصفهان ماند و به تبلیغ امور دینی مشغول شد و در امور شرعیه مرجع مردم گردید.

    مزار وی در قبرستان پشت مصلی واقع است. البته، تاریخ وفات و محل دقیق دفن میر محمد مهدی معلوم نیست.