سید عبدالباقی بهشتی

سید عبدالباقی بهشتی

شهرت :

سید عبدالباقی بهشتی
تاریخ وفات :
1/01/1310
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    مير عبدالباقی، فرزند سید حسن، از علمای فاضل اصفهان بود که در مسجد سه پله امامت جماعت داشت. وی عالمی بسیار محجوب بود. در باب زندگی اش اطلاعات بسیار اندك است.

     این عالم زاهد به سال 1310ق در سال وبا وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.

 


مشروح زندگی نامه

    مير عبدالباقی، فرزند سید حسن، از علمای فاضل اصفهان بود که در مسجد سه پله امامت جماعت داشت. وی عالمی بسیار محجوب بود. در باب زندگی اش اطلاعات بسیار اندك است.

     این عالم زاهد به سال 1310ق در سال وبا وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.