میرمحمدهادی بهشتی

میرمحمدهادی بهشتی

شهرت :

میرمحمدهادی بهشتی
تاریخ وفات :
1/01/1324
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

میر محمد هادی فرزند، حاج سید مهدی، فرزند میر محمد صادق، فرزند عبدالباقی، فرزند محمد رضا، از اتقیا و ازکیا و فضلاي سلسله سادات بهشتی که بسیار مورد توجه مردم بود.

    وی دو فرزند پسر داشت که هر دو اهل دانش و فرهنگ بوده و در تهران سکونت داشته اند:

     یکی سید حسن مبرهن، از فضلا و بزرگان فرهنگی ایران زمین که خدمات شایانی به فرهنگ ایران اسلامی نموده است و ديگري آقا سید مرتضی بهشتی که در حرفه دندانپزشکی فعالیت داشته است.

    میر محمد هادی در سال 1324ق در سن 48 سالگی وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی مدفون گردید.            


مشروح زندگی نامه

میر محمد هادی فرزند، حاج سید مهدی، فرزند میر محمد صادق، فرزند عبدالباقی، فرزند محمد رضا، از اتقیا و ازکیا و فضلاي سلسله سادات بهشتی که بسیار مورد توجه مردم بود.

    وی دو فرزند پسر داشت که هر دو اهل دانش و فرهنگ بوده و در تهران سکونت داشته اند:

     یکی سید حسن مبرهن، از فضلا و بزرگان فرهنگی ایران زمین که خدمات شایانی به فرهنگ ایران اسلامی نموده است و ديگري آقا سید مرتضی بهشتی که در حرفه دندانپزشکی فعالیت داشته است.

    میر محمد هادی در سال 1324ق در سن 48 سالگی وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی مدفون گردید.