داراب بینا اصفهانی

داراب بینا اصفهانی

شهرت :

داراب بینا اصفهانی
تاریخ وفات :
1344/01/29
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
شاعر

داراب كیخسرو كیانی، شاعر ادیب،  فرزند امیر قلی کیخسرو کیانی، از اعضای با سابقه انجمن ادبی مرحوم شیدا بوده كه اشعار زیادی سروده است. وی در اشعارش « بینا » تخلص  می كرده است.

    او در 29 فروردین 1344ش برابر 15 ذی الحجه 1384ق وفات كرد و در قبرستان مصلّی نزدیک قبور سادات بهشتی به خاک سپرده شد.

    همچنین از اشعار اوست که بر سنگ مزارش حك شده است:

بگیـر ایـن داروی دکتـر ز ایـن جسـم فکار مـن/که اینـک می رود از کـف عنـان و اختیار مــن

تـو ¬ای تـب قاصد  مرگی  که پیش از مـرگ می آیی /مـرا در ملک تـن خوش بـاش باشـد افتخار مـن

   و در آخر چنین است:

... زشوق مرگ می نالم بگیرد خـواه « بینا » را /بیـا تـا بنگـری از دور، چشـم اشکبـار مـن


مشروح زندگی نامه

داراب كیخسرو كیانی، شاعر ادیب،  فرزند امیر قلی کیخسرو کیانی، از اعضای با سابقه انجمن ادبی مرحوم شیدا بوده كه اشعار زیادی سروده است. وی در اشعارش « بینا » تخلص  می كرده است.

    او در 29 فروردین 1344ش برابر 15 ذی الحجه 1384ق وفات كرد و در قبرستان مصلّی نزدیک قبور سادات بهشتی به خاک سپرده شد.

    همچنین از اشعار اوست که بر سنگ مزارش حك شده است:

بگیـر ایـن داروی دکتـر ز ایـن جسـم فکار مـن/که اینـک می رود از کـف عنـان و اختیار مــن

تـو ¬ای تـب قاصد  مرگی  که پیش از مـرگ می آیی /مـرا در ملک تـن خوش بـاش باشـد افتخار مـن

   و در آخر چنین است:

... زشوق مرگ می نالم بگیرد خـواه « بینا » را /بیـا تـا بنگـری از دور، چشـم اشکبـار مـن