میرزامحمد پاقلعه ای

میرزامحمد پاقلعه ای

شهرت :

میرزامحمد پاقلعه ای
تاریخ وفات :
1310/01/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    عالم جلیل، میرزا محمد پاقلعه ای، از ائمه جماعت محله پاقلعه اصفهان. وى فرزند میر محمد تقى فرزند میر سید محمد، معروف به میر سید (م: 1262ق مدفون در قبرستان مقابل تكیه مادر شاهزاده) است.

    به نوشته سید حسین آزاد در اغصان طیبه نسب میر سید چنین است:

    میر سید محمد بن میرزا محمد على شهیر به نایب الصدر ابن میرسید محمد بن علامه محمد باقر ملا باشى ابن علامه میر محمد اسماعیل خاتون‏آبادى. 

    میرزا محمد پاقلعه‏اى مردى عالم، كامل، فاضل،با ورع و پرهیزكار بوده و در فقه و اصول و تفسیر و حدیث مهارت داشته است. عمر او از صد سال متجاوز بوده و در اواخر عمر در منزل خود به اقامه جماعت و تدریس مى‏پرداخته است.

    عالم ربانى و عارف فرزانه، آیت الله حاج ملا حسینعلى صدیقین در حواشى خود بر كتاب « تذكرة القبور » از این سید بزرگوار تجلیل نموده و صفات حمیده او را ستوده است.

    میرزا محمد، پدر همسر آیت الله سید عبدالحسین سیدالعراقین، و داراى دو فرزند پسر به نامهاى: میرزا محمد على و سید عبدالله سجادیان بود.

    مرحوم میرزا محمد در ماه شعبان 1350ق /1310ش وفات نمود و در داخل بقعه تكیه سیدالعراقین مدفون گردید.

     فرزندش، عالم فاضل، سید عبد الله سجادیان در كنار او، و نواده‏اش، فاضل ارجمند سید هادى سجادیان نیز در بیرون بقعه مدفون اند. سید هادى از شاگردان آیت الله سید محمد نجف آبادى بوده و كتاب جوامع الفصول استاد خود را در سال 1341ق به خط خود استنساخ كرده است كه نسخه خطى آن موجود است.


مشروح زندگی نامه

    عالم جلیل، میرزا محمد پاقلعه ای، از ائمه جماعت محله پاقلعه اصفهان. وى فرزند میر محمد تقى فرزند میر سید محمد، معروف به میر سید (م: 1262ق مدفون در قبرستان مقابل تكیه مادر شاهزاده) است.

    به نوشته سید حسین آزاد در اغصان طیبه نسب میر سید چنین است:

    میر سید محمد بن میرزا محمد على شهیر به نایب الصدر ابن میرسید محمد بن علامه محمد باقر ملا باشى ابن علامه میر محمد اسماعیل خاتون‏آبادى. 

    میرزا محمد پاقلعه‏اى مردى عالم، كامل، فاضل،با ورع و پرهیزكار بوده و در فقه و اصول و تفسیر و حدیث مهارت داشته است. عمر او از صد سال متجاوز بوده و در اواخر عمر در منزل خود به اقامه جماعت و تدریس مى‏پرداخته است.

    عالم ربانى و عارف فرزانه، آیت الله حاج ملا حسینعلى صدیقین در حواشى خود بر كتاب « تذكرة القبور » از این سید بزرگوار تجلیل نموده و صفات حمیده او را ستوده است.

    میرزا محمد، پدر همسر آیت الله سید عبدالحسین سیدالعراقین، و داراى دو فرزند پسر به نامهاى: میرزا محمد على و سید عبدالله سجادیان بود.

    مرحوم میرزا محمد در ماه شعبان 1350ق /1310ش وفات نمود و در داخل بقعه تكیه سیدالعراقین مدفون گردید.

     فرزندش، عالم فاضل، سید عبد الله سجادیان در كنار او، و نواده‏اش، فاضل ارجمند سید هادى سجادیان نیز در بیرون بقعه مدفون اند. سید هادى از شاگردان آیت الله سید محمد نجف آبادى بوده و كتاب جوامع الفصول استاد خود را در سال 1341ق به خط خود استنساخ كرده است كه نسخه خطى آن موجود است.