محمود پروانه

محمود پروانه

شهرت :

آواره-پروانه
تاریخ وفات :
17/05/1366
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
شاعر
شاعر دوستدار اهل بیت - علیهم السلام- که در ابتدا« آوار ه » تخلص می کرد و سپس به «پروانه» تغییر تخلص داد.
وی مردی آرام و نیک نفس بود که جز مدح معصومین -علیهم السلام- شعری نمی سرود. در اواخر عمر در مسجد حمام شاه علی مکتبداری می کرد
به گفته مرحوم مهدوی، حدود هجده جلد کتاب مصیبت به شعر داشته که بالغ بر سی هزار بیت می شده است.
وی در شب چهارشنبه17 جمادی الاول 1366ق وفات یافت ودر تکیه سید العراقین دفن شد.

مشروح زندگی نامه
شاعر دوستدار اهل بیت - علیهم السلام- که در ابتدا« آوار ه » تخلص می کرد و سپس به «پروانه» تغییر تخلص داد.
وی مردی آرام و نیک نفس بود که جز مدح معصومین -علیهم السلام- شعری نمی سرود. در اواخر عمر در مسجد حمام شاه علی مکتبداری می کرد
به گفته مرحوم مهدوی، حدود هجده جلد کتاب مصیبت به شعر داشته که بالغ بر سی هزار بیت می شده است.
وی در شب چهارشنبه17 جمادی الاول 1366ق وفات یافت ودر تکیه سید العراقین دفن شد.