شیخ اسماعیل تاج الواعظین

شیخ اسماعیل تاج الواعظین

شهرت :

تاج الواعظین
تاریخ وفات :
1326/06/02
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
از فضلا و اهل منبر که دارای صدایی دلنشین و آوازی گیرا بود. پدرانش اهل کسب و کار بوده، به صنعت کاشی کاری اشتغال داشتند، لکن وی در سلک روحانیت و از ذاکران و واعظان اصفهان بود وچون صدایی خوش داشت، در بین جامعه محبوبیتی داشت. در خصوص اخلاص، توکل و وارستگی ایشان در زندگی حکایاتی نقل کرده اند. وی در محله پاقلعه سکونت داشت و از طریق روضه خوانی امرار معاش می نمود.
او دارای صدای خوش در مدّاحی و منابر بوده است و پسرش جلال تاج (خواننده مشهور) این هنر را از پدر به ارث برده بود. درمورد وجه تسمیه خانوادگی ایشان گفته شده که در زمان حاج میرزا محسن تاج نیشابوری ( واعظ خوش سخن و مشهور به تاج الواعظین)، شیخ اسماعیل لقب نیم تاج داشته وپس از درگذشت تاج نیشابوری لقب تاج الواعظین را برای خود انتخاب کرد.
وی با علما و فضلای همعصر خویش همچون شیخ محمدرضا حسام الواعظین معاشرت داشت. همچنین از وی دو رساله خطی، یکی در تفسیر قرآن و دیگری در مواعظ منبری به یادگار مانده است سرانجام این واعظ منبری در31 مرداد 1326ش درگذشت ودر تکیه سید العراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
از فضلا و اهل منبر که دارای صدایی دلنشین و آوازی گیرا بود. پدرانش اهل کسب و کار بوده، به صنعت کاشی کاری اشتغال داشتند، لکن وی در سلک روحانیت و از ذاکران و واعظان اصفهان بود وچون صدایی خوش داشت، در بین جامعه محبوبیتی داشت. در خصوص اخلاص، توکل و وارستگی ایشان در زندگی حکایاتی نقل کرده اند. وی در محله پاقلعه سکونت داشت و از طریق روضه خوانی امرار معاش می نمود.
او دارای صدای خوش در مدّاحی و منابر بوده است و پسرش جلال تاج (خواننده مشهور) این هنر را از پدر به ارث برده بود. درمورد وجه تسمیه خانوادگی ایشان گفته شده که در زمان حاج میرزا محسن تاج نیشابوری ( واعظ خوش سخن و مشهور به تاج الواعظین)، شیخ اسماعیل لقب نیم تاج داشته وپس از درگذشت تاج نیشابوری لقب تاج الواعظین را برای خود انتخاب کرد.
وی با علما و فضلای همعصر خویش همچون شیخ محمدرضا حسام الواعظین معاشرت داشت. همچنین از وی دو رساله خطی، یکی در تفسیر قرآن و دیگری در مواعظ منبری به یادگار مانده است سرانجام این واعظ منبری در31 مرداد 1326ش درگذشت ودر تکیه سید العراقین به خاک سپرده شد.
مرحوم شکیب اصفهانی اشعار و ماده تاریخی برای وی سروده که بر سنگ مزارش حک شده است:
بسی خوبان فرو برده است این خاک/وز ایشان غیر نیکیها اثر کو
جوهر تیغ زبان گوهر درج مقال/داد به حکم قضا مکان خود انتقال
سمیّ پاک ذبیح لیک ز روشندلی/به یاد حق چون خلیل داشت همی اشتغال
چون که به مرداد مه گذشت از این خاکدان/گشت ز تیر غمش پشت محبان هلال
خواست که تاریخ او شکیب سازد رقم/به شرح این ماجرا قلم شد از ناله نال
یکی برون شد زجمع و زپی تاریخ گفت/وای که افتاد تاج از سر اهل کمال

داستانها

از فضلا و اهل منبر که دارای صدایی دلنشین و آوازی گیرا بود. پدرانش اهل کسب و کار بوده، به صنعت کاشی کاری اشتغال داشتند، لکن وی در سلک روحانیت و از ذاکران و واعظان اصفهان بود وچون صدایی خوش داشت، در بین جامعه محبوبیتی داشت. در خصوص اخلاص، توکل و وارستگی ایشان در زندگی حکایاتی نقل کرده اند. وی در محله پاقلعه سکونت داشت و از طریق روضه خوانی امرار معاش می نمود.
او دارای صدای خوش در مدّاحی و منابر بوده است و پسرش جلال تاج (خواننده مشهور) این هنر را از پدر به ارث برده بود. درمورد وجه تسمیه خانوادگی ایشان گفته شده که در زمان حاج میرزا محسن تاج نیشابوری ( واعظ خوش سخن و مشهور به تاج الواعظین)، شیخ اسماعیل لقب نیم تاج داشته وپس از درگذشت تاج نیشابوری لقب تاج الواعظین را برای خود انتخاب کرد.
وی با علما و فضلای همعصر خویش همچون شیخ محمدرضا حسام الواعظین معاشرت داشت. همچنین از وی دو رساله خطی، یکی در تفسیر قرآن و دیگری در مواعظ منبری به یادگار مانده است سرانجام این واعظ منبری در31 مرداد 1326ش درگذشت ودر تکیه سید العراقین به خاک سپرده شد.
مرحوم شکیب اصفهانی اشعار و ماده تاریخی برای وی سروده که بر سنگ مزارش حک شده است:
بسی خوبان فرو برده است این خاک/وز ایشان غیر نیکیها اثر کو
جوهر تیغ زبان گوهر درج مقال/داد به حکم قضا مکان خود انتقال
سمیّ پاک ذبیح لیک ز روشندلی/به یاد حق چون خلیل داشت همی اشتغال
چون که به مرداد مه گذشت از این خاکدان/گشت ز تیر غمش پشت محبان هلال
خواست که تاریخ او شکیب سازد رقم/به شرح این ماجرا قلم شد از ناله نال
یکی برون شد زجمع و زپی تاریخ گفت/وای که افتاد تاج از سر اهل کمال