میرزا مهدی چهره نگار

میرزا مهدی چهره نگار

شهرت :

چهره نگار
تاریخ وفات :
1334/09/20
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عکاس
فرزند میرزا هادی از کارگزاران دربار ظل السلطان بود. وی در سال 1280ش در اصفهان به دنیا آمد. میرزا مهدی عکاسی را نزد دایی خود میرزا حسن خان شمس آموخته بود و مدتی نزد او کار کرد. سپس مستقلاً مغازة کوچکی در خیابان نو(سپاه) پشت عمارت چهلستون دایر کرد. کمی بعد میرزا مهدی به دلیل عدم تجانس با محیط خانوادگی، مغازة خود را به آقای محمد جواد شمس واگذار کرد و به سال1303ش اصفهان را به قصد خوزستان ترک کرد. در این سفر، میرزا مصطفی چهره نما با او همراه بود. گفتنی است که یک سال قبل از این سفر، میرزا حبیب چهره نگار، عکاس شیرازی به خوزستان رفته و در آنجا مغازة عکاسی دایر کرده بود و این سفر به تشویق او صورت گرفت. زیرا میرزا حبیب با میرزا مهدی خان چهره نما برادر میرزا مصطفی، روابط تجاری داشته و آنها به خوبی دریافته بودند که ناصری( اهواز) به عنوان مرکز خوزستان استعداد مبدل شدن به یک قطب تجاری را دارد.
میرزا مهدی چندین سفر به اروپا رفت و در سال 1315ش دوباره به اصفهان بازگشت و ازدواج کرد، اما هرگز صاحب فرزند نشد. او که مشهورترین عکاس اهواز در زمان خود به شمار می رفت، در تمام مراسمها شرکت می کرد و از آنها عکس تهیه می کرد. وی به دلیل حسن شهرتی که داشت توانست امتیاز روزنامه ای به نام چهره نگار را بگیرد، که جز چند شماره منتشر نشد.
چهره نگار در 20آذر 1334از دنیا رفت و در تکیة فاضل اصفهانی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا هادی از کارگزاران دربار ظل السلطان بود. وی در سال 1280ش در اصفهان به دنیا آمد. میرزا مهدی عکاسی را نزد دایی خود میرزا حسن خان شمس آموخته بود و مدتی نزد او کار کرد. سپس مستقلاً مغازة کوچکی در خیابان نو(سپاه) پشت عمارت چهلستون دایر کرد. کمی بعد میرزا مهدی به دلیل عدم تجانس با محیط خانوادگی، مغازة خود را به آقای محمد جواد شمس واگذار کرد و به سال1303ش اصفهان را به قصد خوزستان ترک کرد. در این سفر، میرزا مصطفی چهره نما با او همراه بود. گفتنی است که یک سال قبل از این سفر، میرزا حبیب چهره نگار، عکاس شیرازی به خوزستان رفته و در آنجا مغازة عکاسی دایر کرده بود و این سفر به تشویق او صورت گرفت. زیرا میرزا حبیب با میرزا مهدی خان چهره نما برادر میرزا مصطفی، روابط تجاری داشته و آنها به خوبی دریافته بودند که ناصری( اهواز) به عنوان مرکز خوزستان استعداد مبدل شدن به یک قطب تجاری را دارد. آنها سرانجام به ناصری می رسند و به میرزا حبیب چهره نگار می پیوندند. میرزا مهدی با او دوستی عمیقی پیدا می کند و با اجازة وی حتی نام چهره نگار را برای خود برمی-گزیند. هوش سرشار و پشتکار وی، موفقیت های زیادی برای او به ارمغان می آورد.
میرزا حبیب شیرازی در سال1308ش بنا به دلایلی ناصری را ترک گفت و مغازه را کلاً به او واگذار نمود. میرزا مهدی چندین سفر به اروپا رفت و در سال 1315ش دوباره به اصفهان بازگشت و ازدواج کرد، اما هرگز صاحب فرزند نشد. او که مشهورترین عکاس اهواز در زمان خود به شمار می رفت، در تمام مراسمها شرکت می کرد و از آنها عکس تهیه می کرد. وی به دلیل حسن شهرتی که داشت توانست امتیاز روزنامه ای به نام چهره نگار را بگیرد، که جز چند شماره منتشر نشد.
آب و هوای خوزستان و تلاشهای بیش از حد، به زودی او را بیمار کرد. لذا بناچار راهی اصفهان شد و مغازه ای در خیابان طالقانی (شاه) خریداری نمود و سالها در آنجا کار کرد. از ابتکارات خاص مغازة او این بود که روی دستمال های پارچه ای عکس چاپ می کرد و به هر مشتری دستمالی هدیه می داد.
چهره نگار در 20آذر 1334از دنیا رفت و در تکیة فاضل اصفهانی به خاک سپرده شد.