سید محمدحسن حسامی

سید محمدحسن حسامی

شهرت :

سید محمدحسن حسامی
تاریخ وفات :
1/10/1358
مزار :
تکیه جهانگیرخان قشقایی
زمینه فعالیت :
خوشنویس
فرزند سید حیدر در 13رجب1292ق در محله تل واسکان اصفهان به دنیا آمد. جد هفتم ایشان سید روح الامین در امامزادة شاهزید دفن است.
سید محمد حسن حسامی تبحّر زیادی در خوشنویسی داشت و خط نسخ را بسیار زیبا می نوشت. چنانکه سی جزء قرآن را به خط خوش به نگارش در آورد. او همچنین دارای صدای خوش و رسایی بود و همراه فرزندش سید احمد نزد استاد حسین خضوعی به تعلیم آواز پرداخت. او این استعداد را در برگزاری خطابه های مذهبی به کار گرفت. در سال 1285ش نیز بنا به درخواست اهالی منطقه کراج برای وعظ و آموزش مکتب داری عازم آن دیار می-گردد و تا پایان عمر در آنجا ماند.
وی در شوال 1358ق درگذشت و در تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید حیدر در 13رجب1292ق در محله تل واسکان اصفهان به دنیا آمد. جد هفتم ایشان سید روح الامین در امامزادة شاهزید دفن است.
سید محمد حسن حسامی تبحّر زیادی در خوشنویسی داشت و خط نسخ را بسیار زیبا می نوشت. چنانکه سی جزء قرآن را به خط خوش به نگارش در آورد. او همچنین دارای صدای خوش و رسایی بود و همراه فرزندش سید احمد نزد استاد حسین خضوعی به تعلیم آواز پرداخت. او این استعداد را در برگزاری خطابه های مذهبی به کار گرفت. در سال 1285ش نیز بنا به درخواست اهالی منطقه کراج برای وعظ و آموزش مکتب داری عازم آن دیار می-گردد و تا پایان عمر در آنجا ماند.
ایشان دارای طبع شعر روانی بوده و اشعاری از او به یادگار مانده است. از نمونه اشعارش این چند بیت است:
... ای خدا بخشا گناهان همه
جمله داریم از گناهان واهمه
از خداوند ودود آید خطاب
امتت آور به میزان حساب
نیست غیر تو بما فریاد رس
امتّان خویش را فریاد رس
وی در شوال 1358ق درگذشت و در تکیة جهانگیرخان قشقایی به خاک سپرده شد.