میر محمود خاتون آبادی

میر محمود خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
1/12/1354
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

در پنجم ماه رجب 1288ق در اصفهان متولد شد. پدرش میر سید على خاتون آبادى، برادر میر محمد حسین نایب الصدر، فرزند میر محمد صادق بن میر محمّد رضا بن علاّمه میرزا ابوالقاسم مدرس بوده است. میر سید علی در علوم فقه و اصول و حدیث و تفسیر و كلام و حكمت و ریاضى متبحر بود. وى در اصفهان از محضر آخوند ملا حسینعلى تویسركانى و در نجف اشرف از علّامه شیخ مرتضى انصارى و شیخ محمّد حسین قزوینى، صاحب كتاب فقهى« نتیجةالبدیعة» استفاده نمود. وی پس از بازگشت به اصفهان به امامت مسجد جامع عباسى و تألیف كتب پرداخت. او در سال 1309ق وفات نمود و جسد مطهرش به نجف اشرف حمل گردید.

حاج میر محمود، به نوشته فرزندش، سید حسین خاتون آبادی متخلص به آزاد، « عالمى كامل و زاهد و قانع بود. به امامت در مسجد آقا على بابا اشتغال داشت و در منزل تدریس مى‏نمود. وى به انزوا و عزلت مایل بود و تألیفاتى از خود به یادگار نهاد».

از تألیفات وی عبارتند از: 1- «جزاء الاعمال فى الاخبار الواردة فى المآل، در احوالات قیامت و مواقف محشر»؛ این كتاب در یك مقدمه و نوزده مجلس، بر حسب عدد حروف بسم اللّه، در سال 1325ق تدوین شده است.

2-«عنوان الصلاة»، مشتمل بر مختصرى از اصول دین و شرایط نماز و صفات حسنه و رذیله؛ در آغاز كتاب «جزاء الاعمال» نام آن ذكر شده است؛

3 مواعظ الانام فى اعمال شهر الصیام»؛

4-«وقایع محرّم و صفر».

میر سید محمود در عصر روز جمعه ماه ذى الحجه 1354ق در سن 66 سالگى وفات یافت و در صحن تكیه سیدالعراقین مدفون شد. سنگ نوشتة مزار او به خط حبیب الله فضائلى است.


مشروح زندگی نامه

در پنجم ماه رجب 1288ق در اصفهان متولد شد. پدرش میر سید على خاتون آبادى، برادر میر محمد حسین نایب الصدر، فرزند میر محمد صادق بن میر محمّد رضا بن علاّمه میرزا ابوالقاسم مدرس بوده است. میر سید علی در علوم فقه و اصول و حدیث و تفسیر و كلام و حكمت و ریاضى متبحر بود. وى در اصفهان از محضر آخوند ملا حسینعلى تویسركانى و در نجف اشرف از علّامه شیخ مرتضى انصارى و شیخ محمّد حسین قزوینى، صاحب كتاب فقهى« نتیجةالبدیعة» استفاده نمود. وی پس از بازگشت به اصفهان به امامت مسجد جامع عباسى و تألیف كتب پرداخت. او در سال 1309ق وفات نمود و جسد مطهرش به نجف اشرف حمل گردید.

حاج میر محمود، به نوشته فرزندش، سید حسین خاتون آبادی متخلص به آزاد، « عالمى كامل و زاهد و قانع بود. به امامت در مسجد آقا على بابا اشتغال داشت و در منزل تدریس مى‏نمود. وى به انزوا و عزلت مایل بود و تألیفاتى از خود به یادگار نهاد».

از تألیفات وی عبارتند از: 1- «جزاء الاعمال فى الاخبار الواردة فى المآل، در احوالات قیامت و مواقف محشر»؛ این كتاب در یك مقدمه و نوزده مجلس، بر حسب عدد حروف بسم اللّه، در سال 1325ق تدوین شده است.

2-«عنوان الصلاة»، مشتمل بر مختصرى از اصول دین و شرایط نماز و صفات حسنه و رذیله؛ در آغاز كتاب «جزاء الاعمال» نام آن ذكر شده است؛

3 مواعظ الانام فى اعمال شهر الصیام»؛

4-«وقایع محرّم و صفر».

میر سید محمود در عصر روز جمعه ماه ذى الحجه 1354ق در سن 66 سالگى وفات یافت و در صحن تكیه سیدالعراقین مدفون شد. سنگ نوشتة مزار او به خط حبیب الله فضائلى است.