سیدمحمدجعفر خراسانی

سیدمحمدجعفر خراسانی

شهرت :

سید محمد جعفر خراسانی
تاریخ وفات :
1/01/1332
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سیّد یوسف خراسانی، از علماى اصفهان. وى در نجف اشرف به تحصیل فقه و اصول پرداخته و از شیخ محمّد حسن نجفى صاحب جواهر و شیخ محسن خنفر ودیگران مجاز گردیده و از علم حکمت نیز بهره داشته است. وی در سال 1332ق فوت شد و در برابر قبر پدر خود سیّد یوسف، مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند سیّد یوسف خراسانی، از علماى اصفهان. وى در نجف اشرف به تحصیل فقه و اصول پرداخته و از شیخ محمّد حسن نجفى صاحب جواهر و شیخ محسن خنفر ودیگران مجاز گردیده و از علم حکمت نیز بهره داشته است. وی در سال 1332ق فوت شد و در برابر قبر پدر خود سیّد یوسف، مدفون گردید. فرزندانش به شرح ذیلند:
1. سیّد على خراسانى معروف به جهاد اکبر، مدیر روزنامه «جهاد اکبر» از روزنامه هاى صدر مشروطیت و رئیس دادگسترى یزد و مدعى العموم دادگسترى اصفهان بود. وى در روز دوشنبه 19 جمادى الاولى سال 1365ق وفات یافت و در جوار فاضل هندى به خاک رفت. عبدالحسین آیتى در وفاتش چنین گفته است:
کس در جهان نیامده کز این جهان نرفت
کس خانمان نساخت کز آن خانمان نرفت
سال وفات خواستمش پیر عقل گفت:
جز با جهاد اکبر کس بر جنان نرفت
2. سیّد هاشم خراسانى معروف به جهاد اصغر، از آزادى خواهان صدر مشروطیت، که در روز چهارشنبه 25 مهر ماه 1325ش / 1366ق وفات کرده و در این مکان مدفون شده است. بر سنگ مزارش چنین نوشته شده است: هذا مرقد السید الجلیل السعید السید هاشم الخراسانى ابن مرحوم سیّد الفقهاء والمجتهدین الحاج سیّد جعفر الخراسانى الغریق فى انوار سبحانى فى لیله چهارشنبه 25 مهر ماه 1325
رفت چون زین جهان به سوى جنان
گشت تاریخ او له غفران