محمدصادق خراسانی

محمدصادق خراسانی

شهرت :

محمدصادق خراسانی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
از مدفونان تکیة فاضل هندی که بسیار مورد توجه و احترام مردم است؛ ولی شرح حال او در دست نیست. وی از معاصران و شاید از شاگردان دو عالم بزرگ شیعه، سید محمد باقر شفتی و حاج محمد ابراهیم کلباسی بوده است و چنانچه از کتیبه مزارش بر می آید، عالمی زاهد و فقیهی راشد و جامع علوم معقول و منقول و از مروجان مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده است.
آنچه در مورد این مزار متبرک در بین مردم معروف بوده این است که زیارت قبر وی برای دستیابی به مسکن و صاحب خانه شدن بسیار مؤثر است.

مشروح زندگی نامه
از مدفونان تکیة فاضل هندی که بسیار مورد توجه و احترام مردم است؛ ولی شرح حال او در دست نیست. وی از معاصران و شاید از شاگردان دو عالم بزرگ شیعه، سید محمد باقر شفتی و حاج محمد ابراهیم کلباسی بوده است و چنانچه از کتیبه مزارش بر می آید، عالمی زاهد و فقیهی راشد و جامع علوم معقول و منقول و از مروجان مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده است.
آنچه در مورد این مزار متبرک در بین مردم معروف بوده این است که زیارت قبر وی برای دستیابی به مسکن و صاحب خانه شدن بسیار مؤثر است.
بر روی سنگ لوح مزار او چنین نگاشته شده است:
« ... و بعد، فقد ارتحل عن دار البوار و انتقل الی دار القرار المولی زاهد الجلیل، معدن الفضل النبیل، و منبع الشرف الاصیل، کامل الصفا فی الطینة، کاشف الحقایق و هادی الخلایق، العامل الفاضل العابد الناسک الزاهد الزکی المتّقی، و العارف المحقق المدقّق، جامع الاصول و الفروع و حاوی المعقول و المنقول، زبدة العلماء الراسخین و نخبة الفقهاء الراشدین، ناشر احادیث الائمه الطاهرین، طائف بیت الله الحرام، حاجی محمد صادق رحمه الله فی شهر ذی القعده1264ق ».

داستانها

از مدفونان تکیة فاضل هندی که بسیار مورد توجه و احترام مردم است؛ ولی شرح حال او در دست نیست. وی از معاصران و شاید از شاگردان دو عالم بزرگ شیعه، سید محمد باقر شفتی و حاج محمد ابراهیم کلباسی بوده است و چنانچه از کتیبه مزارش بر می آید، عالمی زاهد و فقیهی راشد و جامع علوم معقول و منقول و از مروجان مکتب اهل بیت علیهم السلام بوده است.
آنچه در مورد این مزار متبرک در بین مردم معروف بوده این است که زیارت قبر وی برای دستیابی به مسکن و صاحب خانه شدن بسیار مؤثر است.
بر روی سنگ لوح مزار او چنین نگاشته شده است:
« ... و بعد، فقد ارتحل عن دار البوار و انتقل الی دار القرار المولی زاهد الجلیل، معدن الفضل النبیل، و منبع الشرف الاصیل، کامل الصفا فی الطینة، کاشف الحقایق و هادی الخلایق، العامل الفاضل العابد الناسک الزاهد الزکی المتّقی، و العارف المحقق المدقّق، جامع الاصول و الفروع و حاوی المعقول و المنقول، زبدة العلماء الراسخین و نخبة الفقهاء الراشدین، ناشر احادیث الائمه الطاهرین، طائف بیت الله الحرام، حاجی محمد صادق رحمه الله فی شهر ذی القعده1264ق ».