ملا خلیل

ملا خلیل

شهرت :

ملا خلیل
تاریخ وفات :
1/01/1265
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
از مدفونین در حوالى قبر علامة ملا اسماعیل خواجوئى است که شرح حال او در دست نیست.
بر روى سنگ مزارش، وی با عناوین و القاب شامخ ستوده شده است. همین قدر می دانیم که از شاگردان فقیه بزرگ شیعه سیّد محمّد باقر شفتى بوده است و در مجموعه اجازات سید شفتى که در کتابخانة مجلس شوراى اسلامى موجود است اجازه اى از ایشان به شخصى به نام ملا خلیل به چشم مى خورد که در سال 1256ق نگاشته شده است. این اجازه با توجه به قرائن، ظاهراً مربوط به همین شخص است.
سنگ نوشته مزار این عالم ربانى چنین است:
فوت وی به سال 1265ق بوده و مزارش در کنار قبر ملّا محمّد ابراهیم جدلىو آخوند ملّا محسن بن عبدالصمد واقع گشته و اکنون سکویى براى آنها ساخته شده است.

مشروح زندگی نامه
از مدفونین در حوالى قبر علامة ملا اسماعیل خواجوئى است که شرح حال او در دست نیست.
بر روى سنگ مزارش، وی با عناوین و القاب شامخ ستوده شده است. همین قدر می دانیم که از شاگردان فقیه بزرگ شیعه سیّد محمّد باقر شفتى بوده است و در مجموعه اجازات سید شفتى که در کتابخانة مجلس شوراى اسلامى موجود است اجازه اى از ایشان به شخصى به نام ملا خلیل به چشم مى خورد که در سال 1256ق نگاشته شده است. این اجازه با توجه به قرائن، ظاهراً مربوط به همین شخص است.
سنگ نوشته مزار این عالم ربانى چنین است:
فوت وی به سال 1265ق بوده و مزارش در کنار قبر ملّا محمّد ابراهیم جدلىو آخوند ملّا محسن بن عبدالصمد واقع گشته و اکنون سکویى براى آنها ساخته شده است.