سید محمدلطیف خواجویی

سید محمدلطیف خواجویی

شهرت :

سید محمدلطیف خواجویی
تاریخ وفات :
20/02/1378
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند آقا سید محمد شفیع طباطبایی بهبهانی که در مسجد علی اکبر بیک، محلة خواجوی اصفهان امامت می نمود.
وی در سال 1285ق در ابرقو متولد شده و در اصفهان از محضر جمعی از علما چون حاج شیخ محمدعلی نجفی مسجد شاهی، حاج میرزا بدیع درب امامی،آقا سید محمد باقر درچه ای، آخوند کاشی و میرزا حسین همدانی کسب علم نمود. او از علمای برجستة شهر و به زهد، تقوا و عبادت معروف بود. در امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و مورد اعتماد و مراجعة مردم بود. وی عمری را به سادگی و قناعت زندگی کرد و سرانجام در بیست صفر سال1378ق در سن متجاوز از نود سالگی وفات یافت و در تخت فولاد، تکیة مخصوص به نام خود دفن گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا سید محمد شفیع طباطبایی بهبهانی که در مسجد علی اکبر بیک، محلة خواجوی اصفهان امامت می نمود.
وی در سال 1285ق در ابرقو متولد شده و در اصفهان از محضر جمعی از علما چون حاج شیخ محمدعلی نجفی مسجد شاهی، حاج میرزا بدیع درب امامی،آقا سید محمد باقر درچه ای، آخوند کاشی و میرزا حسین همدانی کسب علم نمود. او از علمای برجستة شهر و به زهد، تقوا و عبادت معروف بود. در امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشت و مورد اعتماد و مراجعة مردم بود. وی عمری را به سادگی و قناعت زندگی کرد و سرانجام در بیست صفر سال1378ق در سن متجاوز از نود سالگی وفات یافت و در تخت فولاد، تکیة مخصوص به نام خود دفن گردید.
بر سنگ مزارش چنین حک شده است:
هذا مرقد السید العابد الزاهد زین المنابر والمساجد العالم العامل و الفقیه الکامل صاحب المکارم و الفضائل، المتخلق باخلاق و الخصائل ثمرة شجرة النبویة و مرکز دایرة القدس و المروَّة، ذی الحسب الشریف السید عبدالطیف...