آخوند ملا رضا خوانساری

آخوند ملا رضا خوانساری

شهرت :

خوانساری
تاریخ وفات :
25/04/1365
مزار :
تکیه سادات رضوی
زمینه فعالیت :
فرزند ملا احمد. از علمای گمنان اصفهان، وی دوشنبه 25 ربیع الثانی1365 وفات یافت و جلو قبر سید زین العابدین رضوی خوانساری در تکیة سادات رضوی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند ملا احمد. از علمای گمنان اصفهان، وی دوشنبه 25 ربیع الثانی1365 وفات یافت و جلو قبر سید زین العابدین رضوی خوانساری در تکیة سادات رضوی به خاک سپرده شد.