سیدمحمود خوانساری

سیدمحمود خوانساری

شهرت :

خوانساری
تاریخ وفات :
23/09/1319
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
فرزند سید محمد علی موسوی خوانساری. از زندگی و شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. وی در شب 23 ماه مبارک رمضان 1319ق وفات کرد و در نزدیک مزار فاضل هندى مدفون شده است.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد علی موسوی خوانساری. از زندگی و شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. وی در شب 23 ماه مبارک رمضان 1319ق وفات کرد و در نزدیک مزار فاضل هندى مدفون شده است.
سنگ نوشتة ایستاده ای بر سر مزارش به خط نسخ زیباى سید هاشم طوبى موجود است که نسب نامة وی بر آن چنین آمده است:
« هوالحىّ الذى لا یموت. وفات مرحمت و غفران پناه، جنّت و رضوان آرامگاه، زبدة الفقهاء و عمدة العلماء، العالم الربّانى والسید الجلیل السند النبیل، آقا سیّد محمود بن المرحوم السید محمّد على بن السید اسماعیل بن حاج سیّد حسن بن القاسم بن محب اللّه بن القاسم بن المهدى بن زین العابدین بن ابراهیم بن کریم الدین بن رکن الدین بن زین العابدین بن سیّد صالح الشهیر بالقصیر بن محمّد بن محمود بن الحسین بن الحسن بن احمد بن ابراهیم بن حسن بن عبدالله ابن الامام الهمام، موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسین بن على بن ابیطالب صلوات اللّه علیهم. کان وفاته فى بیست و سیم شهر رمضان المبارک 1319". نمقه العبد میرزا طوبى».