ملا حسن ریزی

ملا حسن ریزی

شهرت :

ریزی
تاریخ وفات :
10/01/1299
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
از مبرزین شاگردان علامّه حاج محمدجعفر آباده ای و آخوند ملا حسینعلی تویسرکانی بوده است و در طول عمر شریف خود به ترویج احکام شرع می-پرداخته است. در شب عاشورای سال 1299ق فوت و در بقعة تکیة آباده ای به خاک رفت.
مشروح زندگی نامه
از مبرزین شاگردان علامّه حاج محمدجعفر آباده ای و آخوند ملا حسینعلی تویسرکانی بوده است و در طول عمر شریف خود به ترویج احکام شرع می-پرداخته است. در شب عاشورای سال 1299ق فوت و در بقعة تکیة آباده ای به خاک رفت. از شرح زندگی وی اطلاع دیگری در دست نیست.
عبارت سنگ مزارش چنین است:
قد ارتحل من دارالفناء الی منزل البقاء، زین الفقها الراشدین و فخر العلماء العالمین، حاوی الفروع و الاصول، جامع المعقول و المنقول، العالم الفاضل التقی و التحریر الکامل النقی، الذی صرف مدة عمره الشریف فی ترویج احکام الشرع المنیف. المرحوم المبرور، الواصل الی رحمة الملک المنان، جنت مکان، خلد آشیان، آخوند ملا حسن ریزی اللنجانی فی لیلة العاشورا من شهور سنه1299.