سید ابوالقاسم زنجانی

سید ابوالقاسم زنجانی

شهرت :

زنجانی
تاریخ وفات :
1/07/1336
مزار :
تکیه زنجانی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند میرزا محمد باقر زنجانی است. وی از علمای متنفّذ اصفهان بود که در امر به معروف و نهی از منکر بسیار ساعی بود. آنچنان که در عموم پیش-آمدهای اصفهان، در دورة ریاست علمای مسجد شاه، با آنان یار و مددکار بود و در نهضت مشروطه از همکاران نهضت آیت الله حاج آقا نورالله نجفی بود. همچنین قضایای بابی کشی سال 1321ق در اصفهان به حکم و فتوای او بوده است. نیز از امضاکنندگان اعلامیة علما جهت استعمال امتعة خارجی است. ایشان نخستین داماد میر سید علی مجتهد چهارسویی است. وی در اصفهان و در نجف اشرف تحصیل نمود و به اخذ اجازة اجتهاد نایل گردید. اساتید ایشان عبارتند از: حاج میرزا بدیع درب امامی؛ علامه میرزا محمد هاشم چهارسوقی؛ حاج میرزا حبیب الله رشتی؛ ملا لطف الله مازندرانی؛ شیخ الشریعه اصفهانی؛ ملا محمد ایروانی.
ایشان در دوران تحصیل موفق به دریافت اجازاتی از اساتیدش شد که عبارتند از: فاضل ایروانی، میرزا حبیب الله رشتی، حاج میرزا محمد هاشم چهارسویی، شیخ الشریعه اصفهانی.
وی در مسجد والد خود مسجد خیاطها به اقامة جماعت و تدریس فقه و اصول و به امر قضاوت پرداخت.
وی پس از بازگشت به اصفهان به ترویج دین پرداخت و سرانجام در رجب 1336ق وفات و در تکیه ای مخصوص که به نام خود وی مشهور گردید، مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمد باقر زنجانی است. وی از علمای متنفّذ اصفهان بود که در امر به معروف و نهی از منکر بسیار ساعی بود. آنچنان که در عموم پیش-آمدهای اصفهان، در دورة ریاست علمای مسجد شاه، با آنان یار و مددکار بود و در نهضت مشروطه از همکاران نهضت آیت الله حاج آقا نورالله نجفی بود. همچنین قضایای بابی کشی سال 1321ق در اصفهان به حکم و فتوای او بوده است. نیز از امضاکنندگان اعلامیة علما جهت استعمال امتعة خارجی است. ایشان نخستین داماد میر سید علی مجتهد چهارسویی است. وی در اصفهان و در نجف اشرف تحصیل نمود و به اخذ اجازة اجتهاد نایل گردید. اساتید ایشان عبارتند از: حاج میرزا بدیع درب امامی؛ علامه میرزا محمد هاشم چهارسوقی؛ حاج میرزا حبیب الله رشتی؛ ملا لطف الله مازندرانی؛ شیخ الشریعه اصفهانی؛ ملا محمد ایروانی.
ایشان در دوران تحصیل موفق به دریافت اجازاتی از اساتیدش شد که عبارتند از: فاضل ایروانی، میرزا حبیب الله رشتی، حاج میرزا محمد هاشم چهارسویی، شیخ الشریعه اصفهانی.
وی در مسجد والد خود مسجد خیاطها به اقامة جماعت و تدریس فقه و اصول و به امر قضاوت پرداخت.
وی پس از بازگشت به اصفهان به ترویج دین پرداخت و سرانجام در رجب 1336ق وفات و در تکیه ای مخصوص که به نام خود وی مشهور گردید، مدفون شد.