حسن سالک اصفهانی

حسن سالک اصفهانی

شهرت :

شاطر
تاریخ وفات :
1/07/1356
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
شاعر
معروف به شاطر حسن، فرزند خلیفه حسین، در سال 1288ق در محلة بیدآباد اصفهان متولد شد.
وی دارای طبع سرشار و روان بوده و از اعضای انجمن ادبی شیدا بوده است. در شعر تخلص«سالک» می کرد و در اواخر عمر چون تعدادی دیگر نیز سالک تخلّص می کردند، وی عموماً «سالک پیر» تخلص می نمود. عبدالمجید اوحدی می نویسد: «مرحوم شاطر حسن از پیرمردانی بود که در انجمن شیدا عضویت داشت و چون شاعران دیگری با این تخلص بودند سالک پیر تخلص می کرد».
این شاعر ادیب در ماه رجب 1356ق فوت و در جانب جنوبی تکیۀ بروجردی به خاک رفت.

مشروح زندگی نامه
معروف به شاطر حسن، فرزند خلیفه حسین، در سال 1288ق در محلة بیدآباد اصفهان متولد شد.
وی دارای طبع سرشار و روان بوده و از اعضای انجمن ادبی شیدا بوده است. در شعر تخلص«سالک» می کرد و در اواخر عمر چون تعدادی دیگر نیز سالک تخلّص می کردند، وی عموماً «سالک پیر» تخلص می نمود. عبدالمجید اوحدی می نویسد: «مرحوم شاطر حسن از پیرمردانی بود که در انجمن شیدا عضویت داشت و چون شاعران دیگری با این تخلص بودند سالک پیر تخلص می کرد».
این شاعر ادیب در ماه رجب 1356ق فوت و در جانب جنوبی تکیۀ بروجردی به خاک رفت.