میرزا احمدخان سرتیپ

میرزا احمدخان سرتیپ

شهرت :

سرتیپ
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه فاتح
زمینه فعالیت :
نویسنده
نویسنده و مترجم دورة قاجاریه، وی به زبان انگلیسی آشنا بوده و به امر ظل السلطان چندین کتاب ترجمه کرده که عبارتند از: « ترجمة تاریخ آسیای وسطی»، تألیف فرنسیس هنری اسکرین، شامل سه فصل از جلد اول و تمام جلد دوم، و «ترجمة مقدمة لواحق تاریخ رشیدی»، تألیف میرزا محمد حیدر بن رو غلات گورگان فرزند محمد حسین میرزا، از زبان انگلیسی.
به نوشتة استاد مهدوی وی در تکیة فاتح الملک مدفون است اما سنگ مزاری از وی در آن تکیه موجود نیست.

مشروح زندگی نامه
نویسنده و مترجم دورة قاجاریه، وی به زبان انگلیسی آشنا بوده و به امر ظل السلطان چندین کتاب ترجمه کرده که عبارتند از: « ترجمة تاریخ آسیای وسطی»، تألیف فرنسیس هنری اسکرین، شامل سه فصل از جلد اول و تمام جلد دوم، و «ترجمة مقدمة لواحق تاریخ رشیدی»، تألیف میرزا محمد حیدر بن رو غلات گورگان فرزند محمد حسین میرزا، از زبان انگلیسی.
به نوشتة استاد مهدوی وی در تکیة فاتح الملک مدفون است اما سنگ مزاری از وی در آن تکیه موجود نیست.