میرزا عباس شیخ الاسلام

میرزا عباس شیخ الاسلام

شهرت :

شیخ الاسلام
تاریخ وفات :
1346/09/28
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
فرزند حاج میرزا علی اکبر شیخ الاسلام، در اصفهان متولد گردیده و در نزد جمعی از علما و مدرسین این شهر تحصیل نموده تا فردی فاضل و کامل گردید سپس به وعظ و ارشاد و منبر پرداخته چون صدائی گیرا و آهنگی دلنواز داشت و در ذکر مصیبت و موعظه نیز مهارت و استادی یافته بود مورد توجه و علاقه عموم مستمعین بود.
دکتر محمد شفیعی در مورد وی می نویسد: او خواندن ابیات تأثر انگیز در مصیبت ایام عاشورا را در مایة دشتی و دشتستانی معمول کرد.
وی در روز سه شنبه28 آذر سال 1346ش/ 17 رمضان 1387ق در اصفهان وفات یافته در صحن جنوبی تکیة آقا شیخ مرتضی ریزی مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه

فرزند حاج میرزا علی اکبر شیخ الاسلام، در اصفهان متولد گردیده و در نزد جمعی از علما و مدرسین این شهر تحصیل نموده تا فردی فاضل و کامل گردید سپس به وعظ و ارشاد و منبر پرداخته چون صدائی گیرا و آهنگی دلنواز داشت و در ذکر مصیبت و موعظه نیز مهارت و استادی یافته بود مورد توجه و علاقه عموم مستمعین بود.
دکتر محمد شفیعی در مورد وی می نویسد: او خواندن ابیات تأثر انگیز در مصیبت ایام عاشورا را در مایة دشتی و دشتستانی معمول کرد.
وی در روز سه شنبه28 آذر سال 1346ش/ 17 رمضان 1387ق در اصفهان وفات یافته در صحن جنوبی تکیة آقا شیخ مرتضی ریزی مدفون گردید.
از مدفونین کنار وی فاضل ادیب شعرشناس آقا حسین شیخ الاسلام برادر آقا میرزا عباس می باشد. آقا حسین جوانی خلیق و مهربان و دوستدار شعر و ادب بود که در یکی از ادارات دولتی انجام وظیفه می کرد و در 17 خرداد سال 1338ش در اصفهان وفات یافت.