محمدجعفر شیخ الواعظین هرندی

محمدجعفر شیخ الواعظین هرندی

شهرت :

شیخ الواعظین هرندی
تاریخ وفات :
21/09/1319
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
واعظ محدث خبیر، فرزند آخوند ملا محمد صادق بن محمد جعفر بن ملا عبدالله هرندى، مؤلف« دلائل الدین و نور القبور»، ابن محمد هادى هرندى است. از زندگی شیخ الواعظین اطلاعی در دست نداریم.
نسخه اى از "الرسائل الرجالیة" سید محمد باقر شفتى به خط محمد جعفر بن محمد صادق هرندى که در سال 1246ق کتابت شده.
وى در 21 رمضان 1319ق فوت شد و در حوالى مزار فاضل هندى مدفون گشت سنگ نوشتة مزارش دچار فرسایش شده است. آنچه از سنگ نوشته مزار وى خوانده مى شود چنین است:
... ناشر فضائل الائمة الاثنى عشر، الملقب بشیخ الواعظین، الحاج محمد جعفر، خلف العالم الفائق آخوند ملا محمد صادق الهرندى فى 21 رمضان 1319...

مشروح زندگی نامه
واعظ محدث خبیر، فرزند آخوند ملا محمد صادق بن محمد جعفر بن ملا عبدالله هرندى، مؤلف« دلائل الدین و نور القبور»، ابن محمد هادى هرندى است. از زندگی شیخ الواعظین اطلاعی در دست نداریم.
نسخه اى از "الرسائل الرجالیة" سید محمد باقر شفتى به خط محمد جعفر بن محمد صادق هرندى که در سال 1246ق کتابت شده.
وى در 21 رمضان 1319ق فوت شد و در حوالى مزار فاضل هندى مدفون گشت سنگ نوشتة مزارش دچار فرسایش شده است. آنچه از سنگ نوشته مزار وى خوانده مى شود چنین است:
... ناشر فضائل الائمة الاثنى عشر، الملقب بشیخ الواعظین، الحاج محمد جعفر، خلف العالم الفائق آخوند ملا محمد صادق الهرندى فى 21 رمضان 1319...
به ماه روزه روز قتل حیدر/ روان شد جانب ساقى کوثر
خدایش در جنان محشور سازد/ روان با صاحب شرع مطهر
به تاریخش یکى آمد درون گفت: ببال شوق شد طیار جعفر
فرزندش، ملا نعمت الله لسان الواعظین هرندى، از فضلاى اهل منبر اصفهان بود که در جمعه 20 شعبان 1355ق وفات یافته، در تکیة ملک (گلستان شهدا) مدفون گردید.