میرزا محمود شیدا

میرزا محمود شیدا

شهرت :

میرزا محمود شیدا
تاریخ وفات :
1352/03/11
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,شاعر
فرزند میرزا عباس شیدا، در سال 1283ش در اصفهان متولد شد. علم نحو را نزد شیخ محمد جناب که از فضلا و استاد پدرش، میرزا عباس شیدا نیز بود؛ فراگرفت. مطول، شرایع الاسلام، معالم الاصول و شرح لمعه را نزد شیخ على مدرس یزدى خواند و از درس فقه و اصول سید ابوالقاسم دهکردى، آخوند ملا عبدالکریم گزى و سید على نجف آبادى بهره برد. در سن 25 سالگى وارد دادگسترى شد و تا پایان عمر در سمت هایى چون ریاست دفتر دادگسترى زنجان و مدیر دفتر دادگاه اصفهان و معاونت دادسراى اصفهان فعالیت نمود.
وى طبع شعر داشت و اشعار متوسطى مى سرود و در جمع آورى اشعار پراکنده پدر همت گماشت. برخى از اشعارش در مجله « دانشکده » پدرش به چاپ رسیده است.
وى در خرداد 1352ش در سن 69 سالگى وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا عباس شیدا، در سال 1283ش در اصفهان متولد شد. علم نحو را نزد شیخ محمد جناب که از فضلا و استاد پدرش، میرزا عباس شیدا نیز بود؛ فراگرفت. مطول، شرایع الاسلام، معالم الاصول و شرح لمعه را نزد شیخ على مدرس یزدى خواند و از درس فقه و اصول سید ابوالقاسم دهکردى، آخوند ملا عبدالکریم گزى و سید على نجف آبادى بهره برد. در سن 25 سالگى وارد دادگسترى شد و تا پایان عمر در سمت هایى چون ریاست دفتر دادگسترى زنجان و مدیر دفتر دادگاه اصفهان و معاونت دادسراى اصفهان فعالیت نمود.
وى طبع شعر داشت و اشعار متوسطى مى سرود و در جمع آورى اشعار پراکنده پدر همت گماشت. برخى از اشعارش در مجله « دانشکده » پدرش به چاپ رسیده است.
وى در خرداد 1352ش در سن 69 سالگى وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون شد.