شیخ محمدرضا صالحی جویباره ای

شیخ محمدرضا صالحی جویباره ای

شهرت :

صالحی جویباره­ای
تاریخ وفات :
1/07/1386
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
فرزند شیخ محمد حسین بن ملا محمد صالح بن محسن بن عبدالفتاح بن ملا محمدرضا بن ملا محمد بن ملا عبدالفتاح سراب تنکابنی، آخرین فرد علمی این خاندان و از علمای فاضل و زاهد در قرن چهاردهم هجری است.
وی در حدود 1290ق پس از بازگشت پدرش از نجف اشرف در اصفهان متولد گردید. عمدة تحصیلاتش را در اصفهان گذرانید و مدتی نیز در نجف اشرف به تحصیل اشتغال داشته است.
شیخ محمدرضا در اصفهان مورد وثوق و احترام اهالی بوده و در استخاره از قرآن شهرت داشت. وی در شب اول رجب1386ق به سن از 95 سالگی وفات یافته و در بقعة تکیة جویباره ای مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ محمد حسین بن ملا محمد صالح بن محسن بن عبدالفتاح بن ملا محمدرضا بن ملا محمد بن ملا عبدالفتاح سراب تنکابنی، آخرین فرد علمی این خاندان و از علمای فاضل و زاهد در قرن چهاردهم هجری است.
وی در حدود 1290ق پس از بازگشت پدرش از نجف اشرف در اصفهان متولد گردید. عمدة تحصیلاتش را در اصفهان گذرانید و مدتی نیز در نجف اشرف به تحصیل اشتغال داشته است.
شیخ محمدرضا در اصفهان مورد وثوق و احترام اهالی بوده و در استخاره از قرآن شهرت داشت. وی در شب اول رجب1386ق به سن از 95 سالگی وفات یافته و در بقعة تکیة جویباره ای مدفون شد. شعرای اصفهان از جمله فضل الله اعتمادی متخلص به « برنا» و رمضان سیچانی متخلص به « صابر» در مرثیة وفات وی اشعاری سروده اند. صابر در وفاتش 12 بیت سروده و در ماده تاریخ آن چنین می سراید:
خواست بهر سال تاریخ وفات او خرد
مصرعی صابر کند تنظیم از طبع روان
سر بشیری ناگهان بیرون نمود از جمع و گفت:
صالحی را شد ز فردوس برین جا زین جهان