سید محمود صدرالعلماءاردستانی

سید محمود صدرالعلماءاردستانی

شهرت :

صدرالعلماءاردستانی
تاریخ وفات :
1334/03/23
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
میرزا محمود طباطبایى ملقب به صدر العلماء، فرزند میرزا محمد از احفاد میر محمد حسین شیخ الاسلام است.
سید محمود صدرالعلماء معروف به «صدر پیغمبر» از فضلاى حوزه و شاگردان آیات عظام: سید محمد باقر درچه اى و آخوند ملا محمد حسین فشارکى بود.
به نوشته استاد ابراهیم جواهرى: «وى در زمان رضا خان متحد الشکل شد و کارمند اداره نظام وظیفه گردید. آن گاه در سال 1330 دوباره معمم شده و در درس آیت الله سید عبدالله ثقة الاسلام شرکت مى نمود».
وى در شب سه شنبه 22 شوال 1374ق/23 خرداد 1334ش وفات یافت و در ضلع شمال شرقى تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
میرزا محمود طباطبایى ملقب به صدر العلماء، از احفاد میر محمد حسین شیخ الاسلام است. به نوشتة ابوالقاسم رفیعى مهرآبادى: « میر محمدحسین فرزند رفیع الدین محمد بن محمد مهدى بن ابوالحسن بهاءالدین محمد بن علامه رفیع الدین محمد نایینى معروف به میرزا رفیعا است. وى از علماى بزرگ بوده و در اصفهان سکونت داشته است. وفاتش در سال 1175ق و مدفنش در قبرستان آب بخشان اصفهان بوده است».
میر محمد حسین پسرى به نام میر محمد صادق داشته و او نیز داراى دو پسر به نام هاى سید محمد مظهر (پدر حکیم نامدار میرزا ابوالحسن جلوه) و میر محمد حسین بوده است.
میر محمد حسین معروف به شیخ الاسلام و از معاصرین سید محمدباقر شفتى بوده و در اردستان مدفون است.
وى داراى چهار پسر به اسامى میرزا محمد اسماعیل شیخ الاسلام، حاج میرزا تقى و حاج میرزا احمد بوده است. حاج میرزا تقى پدر میرزا عبدالحسین و جد دکتر سید مسیح جلوه است.
میرزا احمد نیز داراى دو پسر بوده است:
1. میرزا حسین شیخ الاسلام 2. میرزا محمد، پدر سید محمود صدرالعلماء و میرزا احمد فتوحى».
سید محمود صدرالعلماء معروف به «صدر پیغمبر» از فضلاى حوزه و شاگردان آیات عظام: سید محمد باقر درچه اى و آخوند ملا محمد حسین فشارکى بود.
به نوشته استاد ابراهیم جواهرى: «وى در زمان رضا خان متحد الشکل شد و کارمند اداره نظام وظیفه گردید. آن گاه در سال 1330 دوباره معمم شده و در درس آیت الله سید عبدالله ثقة الاسلام شرکت مى نمود».
در مقاله «خوشنویسان اردستان» آمده: میرزا محمود صدر ملقب به صدر العلماء مدت ها در اصفهان اقامت داشت و قاضى عسکر لشکر بود. چندى هم دفتر اسناد رسمى دایر کرد. او خط شکسته تحریرى و نستعلیق را بس زیبا مى نوشت.
وى در شب سه شنبه 22 شوال 1374ق/23 خرداد1334ش وفات یافت و در ضلع شمال شرقى تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.
وی فرزندى به نام سید مهدى صدر داشت که دبیر بود و قبل از انقلاب وفات کرد. دخترى نیز به نام اشرف السادات صدر داشت که از دبیران متدین قبل از انقلاب و مدیر مدرسه اى در محله طوقچى بود که اکنون به نام مدرسه اشرف صدر نامیده مى شود.